HAKKIMIZDA

BAŞİSKELE ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ

 

           Başiskele Belediyesi olarak, Başiskele Belediye Meclisinin 02.05.2016 Gün ve 48 Nolu Kararı ile yine, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü ile Başiskele Belediye Başkanlığı arasında 02.03.2017 tarihinde imzalanan protokolle hayata geçirilmiş olan bir sosyal sorumluluk projesidir.

          Aynı zamanda 01.10.2022 tarihinde Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ile ortaklık protokolü de imzalanmıştır.

          Bu proje kapsamında, bölgemizde ikamet eden veya eğitim gören 8-12 yaş aralığındaki özel yetenekli çocuklarımıza, yeteneklerine uygun alanlarda ücretsiz eğitim desteği verilmektedir.

          Başiskele Çocuk Üniversitesi projesi, Milli Eğitim Bakanlığı okullarının bir alternatifi değildir. Bu proje ile özel yetenekli çocuklarımızın, okul dışı serbest zamanlarında alacakları eğitimlerle; yaparak, yaşayarak ve eğlenerek; bilimsel ve eleştirel düşünme, sorgulama, sorun çözme gibi temel yaşam becerilerini kazanmalarının yanı sıra; erken yaşta yeteneklerini keşfetmeleri ve yeteneklerine uygun alanlarda eğitim desteği almaları hedeflenmiştir.

           Başiskele Çocuk Üniversitesinde görev alan akademisyenler, eğitimciler ve psikolojik danışmanlarla; çocuklarımızın zihinsel ve bedensel gelişimlerini sağlıklı bir şekilde artırmaya yönelik eğitimler verilmektedir.

          Ülkemizdeki ilkokul, ortaokul ve liselerde yaklaşık 16.700.000. öğrenci öğrenim görmektedir. Özel yeteneklilik konusunda kabul edilen yüzdelik dilime göre (% 2–3) ülkemizde 350.000 ila 500.000 arasında çocuğun özel yetenekli olduğu tahmin edilmektedir.

          Ülkemizde özel yeteneklilik alanıyla ilgili çok sayıda politika belirlenmesine rağmen, söz konusu politikalara uygun düzenlemeler; motivasyon eksikliği, ulusal insan kaynağı planlamasının yeteri kadar yapılamamış olması vb. sebeplerle etkin bir şekilde uygulamaya geçilememiştir.

          Ülkemizde MEB tarafından açılan 279 Bilim ve Sanat Merkezlerinde yaklaşık 67.500 özel yetenekli öğrencimize, sadece okul dışı zamanlarında, eğitim desteği verilebilmektedir.

          Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)nun;15 Ocak 2013 tarihinde, Başbakan (R. Tayyip ERDOĞAN) başkanlığındaki 25inci toplantısında alınan karar gereği hazırlanan:

-Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Yetenekli Bireyler Strateji ve Uygulama Planı (2013 – 2017)

-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özel Yetenekli Bireyler Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2018)

-Ayrıca; TBMM Özel Yetenekli Çocukların Keşfi, Eğitimleriyle İlgili Sorunların Tespiti ve Ülkemizin Gelişimine Katkı Sağlayacak Etkin İstihdamlarının Sağlanması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (Kasım 2012);

          İncelendiğinde; özel yetenekli bireylere yönelik olarak örgün ve yaygın eğitimde tek tip uygulamalar yerine bilgi ve deneyim paylaşımını esas alan, bireyin ilgi, yetenek ve potansiyeline göre farklılaştırılmış, bireyselleştirilmiş, zenginleştirilmiş, hızlandırılmış çoklu modeller önerilmektedir.

          Bu modellerden en pratik ve en faydalı modelin ise; yerel yönetimlerin, üniversitelerin ve STKların desteğiyle hayata geçirilecek model olduğu öngörülmüştür.

          Başiskele Çocuk Üniversitesi projesini; Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak özel yetenekli çocuklarımızın;

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve demokrasinin ilkelerine, insan hakları, çocuk hakları ve uluslararası sözleşmelere uygun olarak; haklarını kullanma, başkalarının haklarına saygı duyma, görevlerini yapma ve sorumluluk alma bilinci kazanmalarını,

b) Yetenek alanlarının geliştirilmesinin yanı sıra, sosyal ve duygusal gelişimlerine de katkıda bulunmayı,

c) Bilimsel düşünce ve davranışlarla estetik değerleri birleştiren, üretken, sorun çözen bireyler olarak yetişmelerini,

d) Bilimsel faaliyetlerin yanı sıra; sanat, spor, kültür, doğayı tanıma ve çevreyi koruma gibi alanlara da ilgi duymalarını sağlamak amacıyla hayata geçirmiş bulunmaktayız.

 

          Başiskele Çocuk Üniversitesinin faaliyet alanları;

a) Bilimsel, sanatsal, sportif ve kültürel nitelikli alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyetler icra etmek ve işbirlikleri geliştirmek,

b) Eğitim dönemlerinin yanı sıra; yarıyıl ve yaz tatili dönemlerinde bilim, sanat, spor, kültür ve benzeri alanlarda programlar düzenlemektir.

 


 
Başiskele Çocuk Üniversitesi, Başiskele Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi'nin Sosyal Sorumluluk Projesidir.
Yazılım K7
Dokümanlarımız  | 
Bize Ulaşın  | 
İletişim